HalfTorahImage.gif

 

 

Date:

 Haftorah:  Name:
 Shabbat May 3
  Emor Ezekiel 44:15–31   
 Shabbat May 10
  BeHar Jeremiah 32:6-22  
 Shabbat May 17
  BeChukkotai Ezekiel 34:1-34:27   
 Shabbat May 24
  BeMidbar Hosea 2:1–22   
 Shabbat May 31
  Naso Judges 13:2–24   
 Wednesday June 4
  Shavuot Ezekiel 1:1-28  
 Thursday June 5
  Shavuot Habakuk 2:20 - 3:19  
 Shabbat June 7
  Beha`alotekha Zechariah 2:14–4:9   
 Shabbat June 14
  Shelach Lekha Joshua 2:1–24   
 Shabbat June 21
  Korach 1 Samuel 11:14–12:22   
 Shabbat June 28
  Chukkat Isaiah 66 and I Samuel 2:18, 42   
 Shabbat July 5
  Balak Micah 5:6-6:8   
 Shabbat July 12
  Pinechas 1 Kings 18:46-19:21   
 Shabbat July 19
  Mattot Jeremiah 1:1-2:3   
 Shabbat July 26
  Mas’ei Jeremiah 2:4-28, 4:1-2  
 Shabbat August 2
  Devarim Isaiah 1:21-31   
 Shabbat August 9
  VaEtchannan Isaiah 40:1-27; 41:17   
 Shabbat August 16
  Ekev Isaiah 49:14–51:3   
 Shabbat August 23
  Re’eh Isaiah 54:11–55:5   
 Shabbat August 30
  Shofetim Isaiah 51:12–52:12   
 Shabbat September 6
  Ki Tetze Isaiah 54:1–10   
 Shabbat September 13
  Ki Tavo Isaiah 60:1–22   
 Shabbat September 20
  Nitzavim/Vayelech Isaiah 61:10-63:9